Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 3596/2008. számú ügyben

  2008. augusztus 21. - Winkler Róbert Címkék: rendszám szlovakia

A szerzőről még nincs információ feltöltve!

A szerző még nem publikált a Totalcaron

Így kínozzák az utángyártott lámpákat Tajvanon
2015-06-12 11:07:30

Az Eagle Eyes nem számít nagy gyárnak Tajvani viszonylatban, de még a sziget déli részén, Tajnan városában

Néhány megfigyelés az új fényezési trendekről
2015-05-26 17:52:20

A China Airlines Tajvanból Frankfurtba késett másfél órát, így buktam a budapesti csatlakozást. Az ölembe

Cuki cicák a gumigyári klotyóban
2015-05-22 17:46:25

Ránk szakadt a monszun, amit Tajvanon nagyon vártak, mert a száraz évszak nem csak száraz volt, de hosszú is.

Felkúrták az agyam Tajvanon
2015-05-21 15:52:45

Konfuciánus szentély a Vacron-központ kerítésénél Ma a sokadik dashcam-céget látogattam meg a Taitra

A vizsgálat megindulása

Egy neve elhallgatását kérő panaszos fordult hivatalomhoz azt sérelmezve, hogy a sajtóhírek szerint a Vám- és Pénzügyőrség szlovák regisztrációjú gépjárművek tényleges honosságát vizsgálja, azonban – ugyancsak sajtóhírek szerint – nem folytat hasonló eljárást más EGT tagállamban, vagy akár más kontinensen regisztrált gépjárművekkel kapcsolatban.

Figyelemmel arra, hogy a panasz alapján a hátrányos megkülönböztetéssel összefüggő visszásság veszélye nem volt kizárható, az ügyben vizsgálatot rendeltem el, melynek eredményes befejezése érdekében tájékoztatást kértem a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) vezetőjétől.

A megállapított tényállás

A Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnokától arról kértem tájékoztatást, hogy
– mely országokban regisztrált, Magyarországon használt gépjárművek tényleges honosságát vizsgálják? - mely országok, mely szerveitől, milyen jogsegélyt (ideértve az érintett szervek közötti valamennyi együttműködési formát is) kértek?
– pontosan (érintett országonként) mikor terjesztették elő erre vonatkozó kérelmüket?
– az egyes külföldi hatóságok mennyi, és milyen eljárást folytattak el az ilyen ügyekben magyar megkeresések alapján?
– miként győződnek meg arról, hogy az adott gépjármű 183 napot meghaladóan tartózkodik Magyarországon?
– hány ilyen eljárást indított, illetve fejezett be eddig a VPOP?
– milyen eredményekre vezettek ezek?
– ha az említett eljárások még nem fejeződtek be, mi okozza az eljárás elhúzódását?

Megkeresésemre az országos parancsnok – amellett, hogy rámutatott arra, a külföldi rendszámú, ténylegesen 183 napot meghaladóan Magyarországon tartózkodó gépjárművek többféle érdeksérelmet okozhatnak – a fenti kérdésekre érdemben nem válaszolt. Kifejtette, hogy „az újsághírekkel ellentétben konkrét ellenőrzésre, külföldi jogsegélykérésre […] nem került sor. (A kétoldalú együttműködési megállapodások révén várható adatátadás nem minősül jogsegélykérésnek.)”

A tényállás tisztázása érdekében az országos parancsnok és a VPOP szóvivőjének nyilatkozatait is felhasználtam. Ezek alapján megállapítottam, hogy a VPOP Szlovák Köztársaság-béli társszervektől kért tájékoztatást arról, hogy a szlovákiai tartózkodási címmel, illetve telephellyel rendelkező magánszemélyek és jogi személyek életvitelszerűen (évente 183 napot meghaladóan) Szlovákiában élnek-e, ott folytatnak-e gazdasági tevékenységet, és így jogosan használják tartósan idehaza is szlovák rendszámú autójukat, vagy kizárólag adóelkerülési céllal jött létre vállalkozásuk, jelentkeztek be szlovákiai címekre. Más külföldi társzervekről való együttműködésről azonban sem az országos parancsnoki válasz, sem pedig a különféle nyilatkozatok nem tartalmaztak adatot.

Érintett alapvető jogok
– a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog (Alkotmány 2. § (1) bekezdés: „A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.”)
– a hátrányos megkülönböztetés tilalma (Alkotmány 70/A. § (1) bekezdés: „A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

Megállapításaim

I.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának feladat- és hatáskörét, valamint ennek ellátásához szükséges vizsgálati jogosultságokat az Obtv. határozza meg. Az Obtv 16. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési biztoshoz bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv (a továbbiakban együtt: hatóság) tevékenysége során a beadványt benyújtó személy alapvető jogaival összefüggésben visszásságot okozott, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, illetve jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az Obtv. 16. (2) bekezdése szerint az országgyűlési biztos az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásság megszüntetése érdekében az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállása esetén hivatalból is eljárhat.

A vizsgálattal érintett Vám- és Pénzügyőrség az Obtv. 29. § (1) d) pontja szerinti rendvédelmi szerv, így tevékenységének vizsgálata az Obtv. 16. §-a alapján ombudsmani hatáskörbe tartozik.

II.

A töretlen ombudsmani gyakorlatnak megfelelően megállapítottam, önmagában az a tény, hogy a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka megkeresésemre az üggyel kapcsolatos, és a VPOP rendelkezésére álló okiratok teljes körű megküldése nélkül, nem érdemben válaszolt, a jogállamiság elvével és az abból fakadó jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okozott.

III.

Egyetértve az országos parancsnokkal, úgy vélem, hogy a külföldön – e tekintetben csekély a jelentősége annak, hogy EGT tagállamban, vagy máshol – regisztrált, ténylegesen azonban a Magyar Köztársaság területén használt járművek kérdése számos érdeksérelmet okoz. Annak ellenére, hogy az egyre terjedő gyakorlat nemzeti-, és esetenként az európai uniós bevételi érdeket is sérthet, az alapvető jogok védelme szempontjából sokkal súlyosabb problémának tartom, hogy a külföldi rendszámú járművekkel elkövetett közlekedési szabályszegések-, esetenként bűncselekmények felderítése lényegesen nehezebb a magyarországi regisztrációjú járművekhez képest. Ugyancsak súlyos sérelmet okozhat, hogy az ún. Rendszámegyezményben részes országban regisztrált külföldi rendszámú járművek esetén – mivel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolásául, a Zöldkártya helyettesítéseként az egyes tagországok illetékes hatóságai által, az adott gépjárműre kiállított forgalmi rendszámot és a gépjárművön ovális mezőben külön elhelyezett országjelzést el kell fogadni – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet megléte sem egykönnyen ellenőrizhető, a kárigény érvényesítése pedig lényegesen bonyolultabb, mintha magyarországi gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezne.

Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság független demokratikus jogállam. Az Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott, hogy a jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam […] kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. A jogbiztonság tehát nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. (9/1992. (I. 30.) AB határozat). Az alanyi jogok és kötelezettségek érvényesítésére szolgáló eljárási garanciák tehát a jogbiztonság alkotmányos elvéből következnek. Megfelelő eljárási garanciák nélkül működő eljárásban a jogbiztonság szenved sérelmet. (75/1995. (XI. 21.) AB határozat).

Mindezek alapján megállapítottam, önmagában az a tény, hogy jelentős (a becslések szerint akár több ezerre is tehető) a külföldön regisztrált, azonban ténylegesen (183 napot meghaladóan) Magyarországon üzemeltett járművek száma, alkalmas arra, hogy a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okozzon.

IV.

Az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettektől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy személyek egyes csoportjaival szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést eredményez. Alapvetően tehát az egyenlő bánásmód követelménye az egyik oldalon negatív kötelezettséget jelent: a kötelezettek nem sérthetik meg mások egyenlő emberi méltóságát. Jogosulti oldalon ugyanakkor ez azt eredményezi, hogy mindenkinek jogosultságként kikényszeríthető igénye van arra, hogy őt egyenlő méltóságú személyként kezeljék. Ezért vizsgálatom arra terjedt ki, hogy a külföldi rendszámú járművek ellenőrzésének rendje alkalmas-e arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggésben alkotmányos visszásságot okozzon. Ennek során előbb a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, majd pedig a közvetett diszkrimináció egyes elméleti és gyakorlati kérdéseit tekintettem át. Ki kell emelnem, hogy sem a közvetlen, sem pedig a közvetett diszkrimináció nem „célzatos” magatartás (nem szükséges, hogy az intézkedést hozó szervet a megkülönböztetés szándéka vezesse), hanem elsősorban ténykérdés.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 7. § (1) bekezdése értelmében az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti – a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás mellett – a közvetett hátrányos megkülönböztetés, valamint az ezekre adott utasítás.

A 9. § szerint közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz. A közvetett hátrányos megkülönböztetés lényege, hogy a megkülönböztetés látszólag semleges feltételen alapul, mégis, egyes védett tulajdonságokkal rendelkező személyeket lényegesen nagyobb számban érint. Ebben az esetben a követelmény megsértése alóli mentesüléshez az adott rendelkezésnek a védett tulajdonsággal rendelkező személyek tekintetében is ki kell állnia az ésszerűségi tesztet.

Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe foglalt hátrányos megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlőként kell kezelnie. Ez azt jelenti, hogy a jogosultságok és kedvezmények elosztása nem feltétlenül kell, hogy egyenlő legyen, de a döntéshozatal során minden érintett szempontjait azonos tisztelettel és körültekintéssel kell mérlegre tenni. Az Alkotmánybíróság kifejtette azt is, hogy alkotmányellenes megkülönböztetésről csak akkor lehet szó, ha a jogszabály egymással összehasonlítható, a szabályozás szempontjából azonos csoportba tartozó jogalanyok között tesz különbséget anélkül, hogy annak alkotmányos indoka lenne. Alkotmányellenes megkülönböztetés mindezek alapján csak akkor állapítható meg, ha összehasonlítható helyzetben lévő személyek között tesz a jogalkotó olyan különbségtételt, amely alapjogsérelmet okoz, illetőleg azzal az egyenlő méltóság alkotmányos követelményét sérti. Nem minősül azonban megengedhetetlen megkülönböztetésnek, ha a jogi szabályozás eltérő jogalanyi körre vonatkozóan állapít meg eltérő rendelkezéseket. (9/1990. (IV. 25.) AB határozat, 21/1990. (X. 4.) AB határozat, 61/1992. (XI. 20.) AB határozat, 35/1994. (VI. 24.) AB határozat, 30/1997. (IV. 29.) AB határozat).

Megállapítottam, hogy a 183 napot meghaladóan Magyarországon üzemeltett, külföldi rendszámú gépjárművek tulajdonosai egymással összehasonlítható helyzetben vannak (ún. homogén csoportot alkotnak). Ez pedig azt a követelményt támasztja a Vám- és pénzügyőrség eljárásával szemben, hogy a különböző honosságú járművek tulajdonosait azonos módon kezeljék. A rendelkezésemre álló információk alapján nem állapítható meg, hogy a Szlovák Köztársaság hatóságain kívül más országok társszerveitől, kétoldalú együttműködési megállapodások alapján kezdeményezte volna a VPOP adatok átadását. Mindez pedig a Szlovák Köztársaságban regisztrált járművek tulajdonosai tekintetében a közvetett hátrányos megkülönböztetéssel összefüggő visszásság veszélyét rejti magában.

V.

Annak ellenére, hogy a külföldi regisztrációjú, ténylegesen azonban Magyarországon használt járművek tulajdonosai/üzembentartói e magatartásukkal több jogszabályt is megsérthetnek, indokolt rámutatni a következőkre:

Álláspontom szerint a megfigyelhető negatív tendencia nem ítélhető meg önmagában: annak nyilvánvalóan az az oka, hogy más – sok esetben EGT tagállam – országokban lényegesen kevesebb adminisztratív teherrel, alacsonyabb fizetési kötelezettségek mellett lehet járműveket forgalomba helyezni és üzemeltetni. Így például a forgalomba-helyezési eljárás lényeges egyszerűsítését már az OBH 4091/2007. számú jelentésemben is javasoltam. Az érintett tárcák tájékoztatása, és a deregulációs munkacsoportban végzett munka ellenére a kérdésben nem történt előrelépés, továbbra sincs ún. járműhonosítási eljárás.

A külföldi rendszámú járműveket érintő vizsgálatok a probléma „tüneti kezelésére” szolgálnak, és nem a „tünet” okainak feltárására irányulnak.

Intézkedéseim

A jelentésemben feltárt, alapvető joggal összefüggő visszásság orvoslása, jövőbeni megszüntetése és megelőzése érdekében,
1) az Obtv. 21. § (1) bekezdése alapján kezdeményezem a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnokánál, hogy
a) megkeresésemnek a jövőben érdemben, és teljes körűen (kért vizsgálat lefolytatásával, rendelkezésre álló okiratok megküldésével) tegyen eleget;
b) a gépjárművek honosságának megállapítására irányuló eljárásai során messzemenőkig legyen figyelemmel az egyenlő bánásmód követelményére.
2) az Obtv. 25. §-a alapján felkérem
a) a Kormányt a gépjárművek forgalomba-helyezési eljárása adminisztratív terheinek jelentős csökkentésére;
b) a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításával intézkedjen az ún. járműhonosítási eljárás bevezetése iránt.

Budapest, 2008. augusztus 18.

Dr. Szabó Máté
sk.

A bejegyzés trackback címe:

https://belsoseg.blog.hu/api/trackback/id/tr82625799

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nagy F László · http://calyfa 2008.08.21. 16:21:30

Végre egy normélis ember.

ommm 2008.08.21. 16:22:11

Van vér a pucájában Dr. Szabó Máté!
Respekka!
Csak így tovább!

Whitefalcon 2008.08.21. 16:51:43

Gyermekeim az űrben, nyissuk már ki az ojrópai unyijóról szóló tankönyveinket!
Asszongya személyek szabad mozgása, pipa. Áruk szanad mozgása, nono, itt már bűzlik vmi dániában...

És a további két alappillért a négyből nem is említeném!

Whitefalcon 2008.08.21. 16:53:59

szanad=szabad

Ja, és a VPOP szővivő is elmehet a picsába, amikor ilyeneket nyilatkozik, hogy az ellenőrzések alapja, hogy az embereket irritálja asok szlovák rendszámú drága kocsi.

Engem meg a te fejed irritál édes ecsém, a fizetésed, meg a szolgálati passat-od!
Beszarik a picsám...

Borla (törölt) · http://www.mohacsinfo.hu 2008.08.21. 16:59:36

A sok seggfej fingfaragótól ilyen nehezen élhető ez az ország.
Szabadság van elvtársak, a jogok le vagynak írva ti meg aláírtátok, akkor most pofa súlyba, a nép él a jogaival.
Ha nem tetszik, nyaljatok sót.

eldiablomismo 2008.08.21. 17:01:37

"Egy neve elhallgatását kérő panaszos fordult hivatalomhoz azt sérelmezve, hogy a sajtóhírek szerint a Vám- és Pénzügyőrség szlovák regisztrációjú gépjárművek tényleges honosságát vizsgálja, azonban – ugyancsak sajtóhírek szerint – nem folytat hasonló eljárást más EGT tagállamban, vagy akár más kontinensen regisztrált gépjárművekkel kapcsolatban"

Tippelek: egy szlovákrendszámos illető volt a "feljelentő". Ha ő szopik, nehogy már a többi nem! :P

BravaV6 (törölt) 2008.08.21. 17:34:21

Örömmel látom, hogy tényleg vannak még normális emberek "odafenn".

Viszont arra azért kíváncsi leszek, hogy ha az első jelentésnek a mai napig nincs kézzelfogható eredménye, ennek lesz -e?!
Azért le a kalappal, több ilyen ember kellene!

Bízakodva várom már a regisztrációs adó halálának napját és azt az időt amikor képesek lesznek tanulni külföldi szervek bevált adminisztrációs folyamataiból. Mert mintát lehetne sokhelyről venni, csak a nagy pénzes belsőzsebről kellene lemondani...

dextercapo 2008.08.21. 17:39:03

"Ugyancsak súlyos sérelmet okozhat, hogy az ún. Rendszámegyezményben részes országban regisztrált külföldi rendszámú járművek esetén – mivel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolásául, a Zöldkártya helyettesítéseként az egyes tagországok illetékes hatóságai által, az adott gépjárműre kiállított forgalmi rendszámot és a gépjárművön ovális mezőben külön elhelyezett országjelzést el kell fogadni – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet megléte sem egykönnyen ellenőrizhető, a kárigény érvényesítése pedig lényegesen bonyolultabb, mintha magyarországi gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezne."

bar a tobbivel teljesen jol megvagyok , ez kicsit megutotte a szemem . mi legyen most ? a rendszamegyezmenybol lepjunk ki , mert meghaladja az a helyi erok felfogasat hogy egy kulfoldi auto kotelezojere , vagy a biztositoi egyesuletere eleg bizonyitek a rendszam es a felsegjelzes ?
zoldkartyaellenorzest a hatarra ? vagy zoldkartyaellenorzest mindenhova ?
vagy uzemeltessuk mar az eu-t ugy mintha tenyleg egy unio lenne ?

Reaper Man 2008.08.21. 18:08:01

Én meg azt gondolom, hogy az összes szlovák meg luxemburgi meg nigériai rendszámos köcsöggel fizettessék meg a regadó minimum kétszeresét. Egy dolog megint feledésbe merült: ha a szerencsétlen csóró magyar paraszt, aki a szaros Sutyukira alig bírja kifizetni a havi törlesztőt, az nem tudja elcsalni azt a kb. 150 ezer regadót, amit egy ilyen szarra kivetnek, akkor a luxemburgi rendszámos faszkalap se spórolja meg a 6 millát a CLS Merci után. Mert akkor a kormány majd 300-ra emeli a regadót a szutykokra, hogy mégis befolyjon a lé. Arról nem is beszélve, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy ha L-es rendszámmal bemérnek a pályán valakit 220-szal, hova küldik a csekket, Vaduzba??? És ha nekem jön egy ilyen bunkó, akkor hívogassam nemzetközi 8-as tarifával a luxemburgi biztosítót, hogy megtérüljön a károm?? Megint a gazdag jár jól, a szegény meg szív. Nem vagyok híve annak, hogy továbbra is istenítsük az adóelkerülést. Attól, hogy szar a törvény, meg nem tetszik, még be kell tartani és tartatni. A jogbiztonság nem ott szenved csorbát, hogy pár szlovák rendszámos köcsögöt teljesen jogosan megszopatnak (akiknek a 95%-a talán ha egyszer járt Szlovákiában, mikor aláírta a fiktív cége meg a kocsija papírjait), hanem ott, hogy bizonyos emberek következmények nélkül szeghetik meg a törvényt. Talán ezen kéne elgondolkodni.

csúcsfej 2008.08.21. 18:22:40

Miért fizessek azért plusz pénzt, hogy a szabad európai piacon vásárolt, jó állapotú, fiatal autómat használni tudjam???? Miért kell azért még nekem 2-500ezret jó esetben beköhögnöm. Amúgy is drágább itthon az autó, plusz még ez a regadó. Használják csak a szlovák rendszámot! Ha tehetném én is vennék rá.

nari 2008.08.21. 18:31:13

üdv hát aki nem akar reg adót fizetni vegyen használt autót lehet nem a legjobb de legalább nem bejáratós ,igaz tudom uj autó csili vili ablakrol lóg le a fólia érdekes érzés de mi értelme? én vagyok a Jani? azt ugyis be lehet bizonyítani hogy egy ladával betartod az ésszerü szabályokat

Pl kresz is ..no comment

bir 2008.08.21. 20:02:13

Reaper Man 2008.08.21. 18:08:01

Erre mondta Darwin, hogy az erősebb kutya baszik.

Borla (törölt) · http://www.mohacsinfo.hu 2008.08.21. 20:54:12

Reaper Man, amit felsorolsz, azok a negatívumok mind drága országló adminisztrációnk dilettantizmusának és telhetetlen mohóságának következményei, rajtuk kell számonkérni, miért olyan kib@szottul szal ebben az országban egyszerű halandóként létezni még mindig.

magic 2008.08.21. 21:03:16

Megint érvényesül az ozd meg és uralkodj elv, vagyis, hogy a szegények megint rosszul járnak.
Szakszerűen mondva a fogyasztó racionális és ott vásárol, ahol olcsóbb, ott adózik, ahol kevesebbet kell fizetni.
Ha az állam kevesebbet kérne, jobban járna, mert akkor kevesebben kockáztatnának. Ráadásul tényleg lehetnek olyanok, akiknek működő cégük van Szlovákiában. Szuzukisok! Nekem nincs szlovák rendszámú autóm, de szeretnék! Mást nem írok, mert senkit sem akarok megbántani.
Gézuka

egy átlag 2008.08.21. 21:10:20

Szerintem itt minden hsz. helytálló. Az a sok kretén miért áll (ül) a helyén a parlamentben, azt nem tudom. Szétbaszták a sok hülyeséggel ezt a szerencsétlen országot eléggé az elmúlt pár száz évben.
Miért van az, hogy ez a társadalom 500 éve nem termelt ki magából egyetlen valamire való politikust?(ez off volt bocs)
Szerintem komoly gondok vannak a felsőoktatásban,(is) az un. "elit" az elmúlt húsz évben is csak a selejtet gyarapította ebben a koxfészekben....
Szóval monnyon le, de nem tudom ki a fasz lehetne ezek helyett? Még egyszer bocs az offé.

kocsisj123 2008.08.21. 21:17:44

Azt jó lenne megtudni, hogy kinek és mennyi megy zsebbe az új autó forgalmazóktól. Rögtön tudnánk miért kell a Kovács Lászlónak 10 év a fokozatos alkalmazkodáshoz.
reaper man-nek: ha a sok szegényebb a 20 éves autóiból átülhetne kis pénzért egy max. 10 évesbe, a környezetszennyezés is kisebb lenne (amire állandóan hivatkoznak), meg az új autó lizingekbe sem dögölnének annyian bele.

qualitaet 2008.08.21. 21:32:20

"A töretlen ombudsmani gyakorlatnak megfelelően megállapítottam, önmagában az a tény, hogy a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka megkeresésemre az üggyel kapcsolatos, és a VPOP rendelkezésére álló okiratok teljes körű megküldése nélkül, nem érdemben válaszolt, a jogállamiság elvével és az abból fakadó jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okozott."

A Tisztelt Ombudsman Úr nem tudom mióta tölti be jelenlegi posztját, de pályafutása során megszokhatta volna, hogy a jelenlegi kormányzat rendre semmibe veszi mind a jogállamiságot, mind pedig az Ön és elődei állásfoglalásait.
A töretlen gyakorlatnak megfelelően.

"rendvédelmi szerv, így tevékenységének vizsgálata az Obtv. 16. §-a alapján ombudsmani hatáskörbe tartozik."

Toronymagasról leszarják.
(Lásd: A két évvel ezelőtti rendőri terrorcselekmények.
Gergényi Péter kitüntetése.)

"sokkal súlyosabb problémának tartom, hogy a külföldi rendszámú járművekkel elkövetett közlekedési szabályszegések-, esetenként bűncselekmények felderítése lényegesen nehezebb a magyarországi regisztrációjú járművekhez képest. Ugyancsak súlyos sérelmet okozhat, hogy az ún. Rendszámegyezményben részes országban regisztrált külföldi rendszámú járművek esetén – mivel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolásául, a Zöldkártya helyettesítéseként az egyes tagországok "illetékes hatóságai által, az adott gépjárműre kiállított forgalmi rendszámot és a gépjárművön ovális mezőben külön elhelyezett országjelzést el kell fogadni – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet megléte sem egykönnyen ellenőrizhető, a kárigény érvényesítése pedig lényegesen bonyolultabb, mintha magyarországi gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezne."

...továbbá célszerű lenne az országból kitiltani, vagy a határon ideiglenes, magyar hatósági jelzéssel ellátni a tranzit, illetve turisztikai céllal érkező külföldi gépjárműveket, tekintve, hogy számuk több százezerszerese, a határon túl céget alapító, és külföldi rendszámmal közlekedő magyar álampolgárokénak.

"továbbra sincs ún. járműhonosítási eljárás."

Természetesen, hisz homlokegyenest ellnkezne az EU ide vonatkozó szabályaival.

"a) megkeresésemnek a jövőben érdemben, és teljes körűen (kért vizsgálat lefolytatásával, rendelkezésre álló okiratok megküldésével) tegyen eleget;"

"Jó rendben! Legyen bekapcsova...!"
kb ennyire számíthat.

"a Kormányt a gépjárművek forgalomba-helyezési eljárása adminisztratív terheinek jelentős csökkentésére"

Hasonló felszólítást kaptak az EU-tól 2005-ben.
Rövid gondolkodást követően 100%-kal, azaz egyszáz százalékkal emelték a regisztrációs adót.

"a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításával intézkedjen az ún. járműhonosítási eljárás bevezetése iránt."

Szépen kérem, ne adjon tippeket!

Új eljárás = új lehetőség a polgárok cupákolására. További lehetőség a Kóka-féle újítósoknak software telepítésre, ehhez szükséges nyomtatvány
elkészítésére.
Az okmányirodai apparátust is ki kell képezni az új eljáráshoz - természetesen az adófizetők pénzén.

Természetesen Dr. Szabó Máté úr fáradozásának értékéből nem von le semmit az a tény amit Ő is meg mi is egyaránt tudunk :

A fenti irat maximum papírrepülőként a gyermekeiknek, illetve a mellékhelyiségben tarhat számot érdeklődésre Draskovits Tibor (Gyengébbek kedvéért: a Kommunista Ifjúsági Szövetség egykori prominense és a Központi Bűnügyi Igazgatóság egyik százmilliós elkövetési értékű bűnügyben folytatott nyomozásának terheltje.) és társai részéről...

BravaV6 (törölt) 2008.08.21. 21:39:10

nari 2008.08.21. 18:31:13

Az elméleted hibádzik egy kicsit: nem csak új autóra van reg. adó.

Az adófizetési kötelezettség
a) a személygépkocsi belföldön történő forgalomba helyezése esetén a tulajdonjog megszerzésének napján,
b) a személygépkocsi átalakítása esetén az átalakítás napján keletkezik.
Forrás: magyarorszag.hu

Szóval ha külföldről hozol be egy autót és magyarországon először helyezed üzembe akkor is fizetned kell, vagy ha átalakítod vagy építesz egy autót akkor is fizetned kell.
Minden használt autó volt egyszer új autó, tehát a törvény bevezetése után forgalomba helyezett autók árában már benne van a regisztrációs adó is és az amortizálódott árában is biztosan visszaköszön valamilyen szinten, így szerintem a használt autó vásárlókra is kihat, igaz minél idősebb az autó annál kevésbé.

Az új autós látásmódodhoz pár gondolat: sokan az új autóban jobban bíznak mint egy használt ismeretlen előéletűben (a hazai használtautó piacot vagy a tc-n lévő eladásos trükköket látva ez nem is csoda), így szólhat mellette még a garancia is, nem feltétlen mindenki Jani akar lenni, aki új autót szeretne. Van akinek egyfajta biztonság, hogy vesz egy új autót és a garanciaidőn belül nem kell terveznie semmilyen váratlan kiadással, mint használt autó esetén pl.: egy esetlegesen széthullott váltó, stb.

qualitaet 2008.08.21. 21:56:18

"ha a szerencsétlen csóró magyar paraszt, aki a szaros Sutyukira alig bírja kifizetni a havi törlesztőt,"

Itt gondolom azokra célzol akiknek revolvert szegeztek a halántékukhoz, hogy az anyagi lehetőségeiket meghaladó módon vásároljanak.

" Arról nem is beszélve, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy ha L-es rendszámmal bemérnek a pályán valakit 220-szal, hova küldik a csekket, Vaduzba???"

Nem. A luxemburgi járművek Luxemburgban vannak regisztrálva.
Miért a te büntetéseidet bécsbe szokták küldeni?
Mi köze Vaduznak Luxemburghoz?

Mondom, ki kell tiltani a külföldi járműveket! :)

"És ha nekem jön egy ilyen bunkó, akkor hívogassam nemzetközi 8-as tarifával a luxemburgi biztosítót, hogy megtérüljön a károm??"

Nem. Bemész a lakhelyedhez közeli biztosítóba, te ostoba tahó!

"hanem ott, hogy bizonyos emberek következmények nélkül szeghetik meg a törvényt. Talán ezen kéne elgondolkodni"

...no meg egy kicsit szétnézni a törvényhozók közt is e tekintetben.

BravaV6 (törölt) 2008.08.21. 21:56:36

Reaper Man 2008.08.21. 18:08:01

Ez meg a megdöglött a tehenem, dögöljön meg a szomszédé is szindróma.

A szabálysértéses részhez csak annyit, hogy állítsák meg a szabálysértőt, azonosítsák, ha magyar jelentsék fel (nem kell külföldről kéregetni az adatokat), ha meg valóban külföldi tegyék meg a kellő intézkedéseket. Vagy külföldi rendszámos autót meg sem lehet már állítani?!
Bár egyszerűbb a "bokorból fényképezni" aztán felelősségre vonni az üzembentartót, ha meg külföldi akkor siránkozni, hogy milyen nehézkes azonosítani őket...

Ha baleseted van külföldivel akkor a saját biztosítód jár el az ügyben tudtommal, legalábbis én nekem pár éve így történt, nem kellett semmilyen külföldi biztosítót hívogatni, rendőrt kell hívni minden esetben, az általuk rögzítetteket nem kérdőjelezhetik meg.

qualitaet 2008.08.21. 22:09:44

"rendőrt kell hívni minden esetben, az általuk rögzítetteket nem kérdőjelezhetik meg."

Ha nincs személyi sérülés ill. a felek közt nincs vita a baleset okozója és a felelősséget illetően a Rendőrség élből megtagadja az intézkedést.

A biztosító bármit és bárhol (sajnos) megkérdőjelezhet.
A jogerős bírósági ítéletet kivéve.

Természetesen fellebbezhet ,de az jogi kategória.

kocsisj123 2008.08.21. 22:20:53

Brava V6-nak
Szerintem a 6 éve behozott most 16 éves Omegámra annyit költöttem 6 év alatt, mint az új autós egy évi kötelező szervíze (80 ekm: 2x6 gyertya, kuplung komplett, 2 lengéscsill., 4 fék, 4 használt nyugati gumi uszkve 100 rongy). Ha kötlező a CASCO-ja is az újnak, a következő nagyszervízem is belefér a lakatossal meg a fényezéssel együtt. Új autó csak cégesen éri meg, nekünk gyalogoknak csak szívatás.

BravaV6 (törölt) 2008.08.21. 22:23:17

qualitaet 2008.08.21. 22:09:44

Nekem ezt egy rendőr javasolta, mivel sok esetben először elvállalja a károkozó a felelősséget, kitölti a papírt viszont utána elkezd kavarni (környezetemben több ilyen eset is volt) és utána valóban lehet bíróságra menni. Erre javasolta maga a rendőr, hogy ki kell hívni a kollégákat. Gondolom csak tudja, hogy működik ez, de azért majd rákérdezek mégegyszer, hogy megtagadhatják -e.

Valóban rosszul fejeztem ki magam, megkérdőjelezni megkérdőjelezhet bármit, de egy korrekt rendőrségi helyszínelés esetén a bíróságon a bíztosító szinte biztosan elbukja a pert.

morphine · http://designpumpa.blog.hu/ 2008.08.21. 22:25:52

Csak egy megjegyzés qualitaet: még nem volt olyan kormánya ennek az országnak, amely alatt bárki is érdemben reagált az ombudszmani jelentésekre - arról nem is beszélve, hogy a VPOP nem kormányszerv. Ez pártfüggetlen, rendszersajátosság itthon :-D

Egyébként én nem látom, mi a hőzöngés tárgya. A VPOP bejelentett ugyan vizsgálatot fél éve, de történt azóta bármi is? Én nem hallottam róla, bár tény, nem vagyok agyontályékozva.

@ Reaper-man, egyet kell értsek sajnos az előttem szólókkal: nincs olyan szabály, hogy kötelező többet költeni, mint amennyit elbírsz. Persze részben az állami terhek miatt éppen olyan drágák a kicsi-olcsó autók is, de a helyzet az, hogy azt az 5%-ot, ami a regadó, a legtöbből le lehet alkudni, és innentől csak a tény marad: az új autó mindig drága. Ezért felesleges mást kárhoztatni, többet kell keresni, vagy marad a használtpiac. Mielőtt nekem esel: még nem volt 15 évesnél fiatalabb autóm, és nem is tervezem, hogy egyhamar lesz :-D

BravaV6 (törölt) 2008.08.21. 22:31:50

kocsisj123 2008.08.21. 22:20:53

Ezzel egyetértek, nem is azt írtam, hogy az olcsóbb, hanem, hogy lehet ez is oka annak a választásnak.
Magam sem vagyok új autó párti, viszont több ismerősőmmel a témában folytatott beszélgetésben mint indok felmerültek ezek is és azért van benne igazság. Persze a garanciát (szervízek során) megfizettetik rendesen, viszont ez már más kérdés.

kocsisj123 2008.08.21. 22:58:45

Tudjátok az a baj itt az egésszel, hogy mindig a "nyuszika barátai és üzletfelei" (Milne:Micimackó) érdekei alapján "alkotnak" nálunk törvényeket meg miegymást. Előttünk eljátszák az öri-harit, az igazgatótanácsokban meg a felügyelőtanácsokban együtt üldögélve ("azér" a kis lóvéért) meg teljes az egyetértés. Csak nekünk megy a műsor.

qualitaet 2008.08.21. 23:00:37

"Gondolom csak tudja, hogy működik ez, de azért majd rákérdezek mégegyszer, hogy megtagadhatják -e."

Pofonegyszerü.
Tárcsázd most a 107-et és rebegd bele a kézibeszélőbe a fenti tényállást (nincs személyi sérülés, sem vita).
Rosszabb esteben elküldenek a fenébe, hogy miért nem olvasod el a kárbejelentőn a "tudnivalók" rovatot.:)

morphine 22.25.52.

"arról nem is beszélve, hogy a VPOP nem kormányszerv."

Persze,hogy nem. Mé' mondta valaki?

Ja, én is az ujjamból szoptam:

"A vizsgálattal érintett Vám- és Pénzügyőrség az Obtv. 29. § (1) d) pontja szerinti rendvédelmi szerv, így tevékenységének vizsgálata az Obtv. 16. §-a alapján ombudsmani hatáskörbe tartozik"

qualitaet 2008.08.21. 23:17:54

morphine

"hogy azt az 5%-ot, ami a regadó, a legtöbből le lehet alkudni"

Az az "5%" esetemben 2.3 gömb volt,3.207 mft-ből avultatva. Vérbeli, szerfelett tehetséges kereskedő lehetsz ha ekkorákat szoktál alkudni :)

qualitaet 2008.08.21. 23:36:13

"Csak egy megjegyzés qualitaet: még nem volt olyan kormánya ennek az országnak, amely alatt bárki is érdemben reagált az ombudszmani jelentésekre -"

Persze.Mivel gazdasági természetű kérdésben csak az elmúlt öt évben emelnek kifogást.

Ja, de nem is érdekelte a kutyát sem, mindaddig amíg nem nézett ki úgy Budapest, mint egy szovjet tagköztársaságba oltott, cigányputri.
Meg nem volt 16 ezer milliárd forint azaz 96 milliárd dollár államadósság. Amiből 25 milliárdot az elmúlt 20 hónapban szedtek össze!!!!!!
Kevesebb mint két év alatt többet mint a Kádár-rendszer (22 milliárd) összesen!!!!!!!!

Ott van az Európa legnagyobb és legdrágább völgyhídja is, Európa legsíkabb és legszegényebb országában 44 milliárdért, meg az 507 milliárdos, pont ma leállított ,soha el nem készülő,építési engedély nélküli metró.
Hadd ne folytassam...

ShwartzWazul 2008.08.22. 00:06:02

qualitaet:

Bocs, de nekem úgy tűnik, kissé szelektív a memóriád, némi politikai színezet okán. Nem gond, de kár féligazságokat mondani, azt hallunk eleget innen is, onnan is.

A lényegi hozzászólásom: rendőrt bármilyen baleset esetén ki lehet hívni, és a szerv köteles kijönni (ki is jön, saját tapasztalat). Régebben viszont külföldivel történt bármilyen káreset esetén köteles voltál rendőrt hívni. Lehet, hogy ez megváltozott, de nem hallottam róla.

KuKori · http://ireland.blog.hu 2008.08.22. 00:58:46

Ez egy jó és alapos vizsgálódásnak tűnik, legalább ő nem csak elkúrja az adóforintokat, hanem tesz is érte. Az már más kérdés, hogy mennyit thet az ügyben (regadó ésszerűsítése, etc.), azaz meddig terjed a jogköre. Ha nem sikerül valamit intéznie két éven belül, én is tót atyafi leszek :S

danken 2008.08.22. 01:19:26

Lopnak ezek mind, nem kell különbséget tenni, nem is nagyon lehet, reaperman meg egy igazi magyar, ha neki nincs , másnak sem legyen, tudod ha olyan feltételek lennének mint ott, akkor itt vennék meg

qualitaet 2008.08.22. 01:28:19


"Bocs, de nekem úgy tűnik, kissé szelektív a memóriád, némi politikai színezet okán. Nem gond, de kár féligazságokat mondani, azt hallunk eleget innen is, onnan is."

Nocsak, mit felejtettem ki?
Féligazság? Semmi gond komám, halljuk a másik felét.
Végül is igazad van, hisz csak a jéghegy csúcsát említettem...
Politikai színezet ide vagy oda, a tényeken ez nem sokat változtat, de persze áltathatod magad napestig.

"rendőrt bármilyen baleset esetén ki lehet hívni, és a szerv köteles kijönni"

Lehetni, lehet, de egyből a baleset körülményeit fogják firtatni.
NEM kötelesek kijönni, ha a fenti körülmények nem állnak fent,nézz utánna.

"ki is jön, saját tapasztalat)."

Hogyne,ha "olyan" a baleset, vagy ha félreveteztik őket.

" Régebben viszont külföldivel történt bármilyen káreset esetén köteles voltál rendőrt hívni.Lehet, hogy ez megváltozott, de nem hallottam róla. "

Nem lehet,biztos. Az akkor volt ez meg most van.

Llac 2008.08.22. 08:34:20

Reaper Man 2008.08.21. 18:08:01


Tipikus magyar hsz!
Arra nem gondolsz, h mondjuk
- miért kell 10 millás Passatbaülnie egy osztályvezetőnek?
- hogy miért kerül az autópálya annyiba, amennyibe?
- hogy miért van az, h nálunk az egy km-re jutó autópályadíj az egyik legdrágább európában?
- hogy miért lehet az, h ha egy kereskesdő nem üti be a 100 forintos gyufát, akkor 30 e Ft., majd bezárják a boltot, miközben akik milliárdokat loptak el azok meg....

Miért azt kell bántani, aki kihasználja az EU-s lehetőségeket?
Hiszen annak idején azzal reklámozták, hogy "nyithatok pékséget bécsban"...
(Egyébként én ellene szavaztam.)
De ha már sokan azt gondolták, hogy ez jó lesz és emiatt beléptünk, akkor ki is lehet használni a vele járó lehetőségeket...

4 alappillér:

az emberek,
az áruk,
a szolgáltatások és
a tőke szabad mozgása

Nem azok adócsalók, akik pl SK rdszmú autóval járnak, azokat inkább adóoptimalizálóknak nevezném!

Azok csalnak adót, akik döntési pozicióban vannak a parlamentben, igaz ők legálisan csalnak, hiszen olyan tveket hoznak, amelyek nekik jó...

KAWAszaki 2008.08.22. 08:56:10

Hogy is mondta Hofi apánk?
-szabad ember szabad országban azt mond, amit szabad...

morphine · http://designpumpa.blog.hu/ 2008.08.22. 09:13:45

@ qualitaet

Nem lesz ez így jó, ha mindenkinek nekiesel, függetlenül attól, hogy miket ír, ez nem vita, ez vagdalkozás így. Az 5%-ot például nem neked címeztem, hanem Reaper Man kollégának (és ezt oda is írtam) erre a mondatra:

"aki a szaros Sutyukira alig bírja kifizetni a havi törlesztőt, az nem tudja elcsalni azt a kb. 150 ezer regadót, amit egy ilyen szarra kivetnek, akkor a luxemburgi "

figyelembe véve, hogy hogyan viszonyul 150e huf egy új suzuki árához, az 5% elég jó becslés szerintem. És egy szóval sem írtam, hogy drágább autónál, ahol magasabb a regadó, ez ugyanígy állna.

A VPOP nem kormányszerv pedig erre volt válasz, ha már:

"A Tisztelt Ombudsman Úr nem tudom mióta tölti be jelenlegi posztját, de pályafutása során megszokhatta volna, hogy a jelenlegi kormányzat rendre semmibe veszi mind a jogállamiságot, mind pedig az Ön és elődei állásfoglalásait."

De tudod mit, szerintem a politizálást hagyjuk itt, ez egy autós oldal. Nem hiszem, hogy te emlékszel olyan időkre, amikor egyszerű és olcsó volt autót behozni, illetve amikor nem voltak szivatva autó ügyben a népek itten, és a Totalcar/Belsőség témája szempontjából csak ez érdekes.

SsPL71 2008.08.22. 09:44:59

"Nem azok adócsalók, akik pl SK rdszmú autóval járnak, azokat inkább adóoptimalizálóknak nevezném!"

Vehetsz is meg járhatsz is SK rendszámú autóval, de aztán honosítanod kell ha itt élsz.

Jó, de akkor a gyereked is vidd szlovák orvoshoz.

SsPL71 2008.08.22. 09:47:44

Aki nem ide adózik az a szociális juttatásokat se akarja igénybe venni itt.

Tommy 2008.08.22. 10:26:19

" SsPL71: Vehetsz is meg járhatsz is SK rendszámú autóval, de aztán honosítanod kell ha itt élsz.

Jó, de akkor a gyereked is vidd szlovák orvoshoz."

Majd ha oda fizetem a feleslegesen befizetett TB-t, akkor oda fogom hordani.

Llac 2008.08.22. 10:51:01

nem szlovák orvoshoz kell vinni

Eu-ban vagyunk, kapsz kis EU-s kártyát, aztán abba az országba mész dokihoz, ahova akarsz, ozt jóvan...

EU-ban vagyunk emberek!!!!

Reaper Man 2008.08.22. 12:16:50

Örülök, hogy több embert gondolkodásra késztettem - az indexes fórumok hangvételéhez igazodóan primitív stílusú - hozzászólásommal. Sajnos mégsem mindenki érti a lényeget. Nem az én véleményem a tipikus magyar, hanem azoké, akik különböző ideológiákkal (állami Passat, magas adók, autópályadíj, hazug Gyurcsány, stb.) még mindig az adócsalást védik.
Amúgy Vaduz tényleg nem Luxemburgban van, hanem Liechtensteinben, szégyellem, hogy ekkorát tévedtem.
Az autómat egyébként ki tudom fizetni, és az árából éppen 3 Suzukit lehet venni, de lesülne a bőr a képemről, ha szlovák rendszám lenne rajta. Ráadásul cascom is van (hozzáteszem, Mo-on kb. minden 6. autón), így aztán magasról leszarom, hogy szlovák, vagy MÁV-os jön nekem. Szóval nem én vagyok az, aki új fapados Suzukit törleszt és ezért 6 évig zsíroskenyeret eszik. Csak a csalás ellen emeltem szót. Bárhol lehet autót venni, de ha valaki itthon él és itt használja, akkor magyar rendszám kell rá, mert ez a törvény. És ez teljesen független az EU-tól meg a 4 pillértől meg a többi ökörségtől. Akkor viszont ki kell fizetni a regadót, ennyi.
Mi ebben az érthetetlen????

Pcmg 2008.08.22. 12:19:35

SzVSz:
1. minek vesz valaki Suzukit, elvégre annyiba kerül, mint bármely kategóriatársa, pedig azokban aztán télleg benne van a külföldi munkaerő fizetése, a szállítás, meg egypár dolog. Ezeket összevetve a Suzukinak olyan autónak kéne lennie, amibe 40 évig csak olajat meg benzint kéne tenni. A válóságban meg...
2. Vajh miért kerülnek 6-7 számjegyű összeggel kevesebbe külföldön az ottani kocsik?
3. Külföldön miért nem tartják számon a motorszámot?
4. Külföldön miért lehet nyilvántartást vezetni a szervízkori km állásról?
5. Nem engedhetem meg az új autót, ezért egy tizenéves használttal járok.
6. Majd ráérünk akkor höbörögni, ha tényleg tömegesen lövik ki az SK rendszámos autókat.

Reaper Man 2008.08.22. 12:30:36

Csak egy közérthető példa: ismerősem pár éve hivatalos keretek között Ausztriában dolgozott (még EU és Schengen előtt), és egy alkalommal a határon nem akarták átengedni a magyar rendszámú autójával. Ő teljesen megdöbbent, mert ilyet korábban nem tapasztalt. Erre közölte vele az ember, hogy mivel a tartózkodási és munkavállalási engedélye alapján több mint egy éve Ausztriában él (hiszen ott főállásban dolgozik), ezért nem használhat magyar rendszámú autót.
A helyzet most csak annyiban más, hogy az EU-ban a határellenőrzés hiánya és a szabadabb mozgás miatt ennek az ellenőrzése sokkal nehezebb.

KuKori · http://ireland.blog.hu 2008.08.22. 12:59:57

Ez az EU lényege, ember. Te hol vásárolsz, ahol az azonos termék olcsóbb, vagy drágább? Na ugye.

Vienna 2008.08.22. 14:22:18

Aki magyarorszagon el, annak van magyar szemelyi igazolvanya. Tehat ha megallitjak kulfoldi rendszammal es van magyar szemelyije akkor a VPOP szepen felszolitja hogy igazolja, hogy miert rendelkezik magyar papirokkal. Nem azt kell kerdezni hogy miert a kulfoldi rendszam, hiszen ehhez semmi koze!

Tehat barmi egyszeru a tortenet: Ha szlovak rendszammal megallitanak akkor kapsz 30 napot hogy:

A. kifizesd a regisztracios adot buntetokamatostul

B. leadd a szemelyid, TAJ-kartyat es Adoszamod, es a tovabbiakban csak turstakent latogass haza.

Nem kell ezt tullihegni, csak esszeru szabalyok alapjan elvalasztani a szart a majtol. Aki kulfoldon el jarjon nyugodtan kulfoldi rendszammal, aki meg nem akar adot fizetni annak meg nem jarnak a magyar papirok se, aztan ha vakbelmutete lesz majd fizeti sajat zsebbol nem az adozokebol.

Llac 2008.08.22. 14:35:24

Reaper Man 2008.08.22. 12:16:50

"még mindig az adócsalást védik. "
nem védem az adócsalást. Ez egyébiránt nem az!

"Sajnos mégsem mindenki érti a lényeget. Nem az én véleményem a tipikus magyar, hanem azoké, akik különböző ideológiákkal (állami Passat, magas adók, autópályadíj, hazug Gyurcsány, stb.) még mindig az adócsalást védik."

Ezek nem az "ideológia" védelmére vannak, ezek tények...

"Bárhol lehet autót venni, de ha valaki itthon él és itt használja, akkor magyar rendszám kell rá, mert ez a törvény. "

ebben igazad van!
Szvsz senki sem szívesen jár SK rdszmmal.
De sokan, sok KKV csak úgy tud túlélni, ha kiviszi a cégét...

Ez van
Tenni ellene nem tudunk, a sorsunkat föntről irányítják

Egyébként pontosan ezért gondolom azt, h néhány éven belül elhúzok innen egy élhetőbb környezetbe...

Llac 2008.08.22. 14:38:21

PokerKnight

királyom!

azt mond már meg nekem, hogy mi alapján?
És akkor az osztrák rdszmmal és a némettel és a románnal hogy a másik 3 leggyakoribbat említsem?

SsPL71 2008.08.22. 14:39:23

"1. minek vesz valaki Suzukit, elvégre annyiba kerül, mint bármely kategóriatársa, pedig azokban aztán télleg benne van a külföldi munkaerő fizetése, a szállítás, meg egypár dolog. Ezeket összevetve a Suzukinak olyan autónak kéne lennie, amibe 40 évig csak olajat meg benzint kéne tenni. A válóságban meg..."

Én Suzukit vettem, részletre, nem alapfelszereltségűt hanem a legmagasabb akkori felszereltséggel (ülésfűtéstől kezdve, légkondi...stb.)
Más típusú ugyan ilyen kategóriájú kis autót ennyi pénzért ilyen kedvezményekkel, és ilyen felszereltséggel jóval többért kaptam volna.
Szervízköltségekből 10%-ot kedvezményt kapok, én vihetem az olajat, szűrőket és ott lehetek végig a szervizelés közben.
És nem kerül sokba, nem 90ezerről indul egy a 60 ezres átvizsgálás.
2 külön dolog egy autót megvenni és fenntartani, nekem korlátozott lehetőségeim voltak, de azon belül a legoptimálisabban akartam kihasználni.
Nos, ezért vettem Suzukit.
Eddig nem bántam meg.
Ettől nem érzem rövidebbnek a farkam és nincs kisebbségi komplexusom a "Tuareg" tulajokkal szemben.

SsPL71 2008.08.22. 14:41:46

"nem szlovák orvoshoz kell vinni

Eu-ban vagyunk, kapsz kis EU-s kártyát, aztán abba az országba mész dokihoz, ahova akarsz, ozt jóvan..."

Ja, persze, éjjel2kor 39fokos a 3hónapos gyereked láza, viszed Bécsbe nem?
Ilyen emberekkel van tele sz ország.

Reaper Man 2008.08.22. 15:28:58

Llac, még mindig nem vágod! A regadó meg nem fizetése az adócsalás (vagy nevezzük finoman adóelkerülésnek) egy nehezen megfogható és nehezen bizonyítható formája. És ez teljesen független attól, hogy az ország élén éppen Feri vagy Viki hazudozik össze-vissza.
Az SK-emberek többsége Szlovákiában bejegyzett, de ott tényleges tevékenységet nem végző (gondolom a betéti társasághoz hasonló) gazdasági társaság nevére vesz autót, és azzal furikázik itthon. Persze biztos van pár ember, akinek tényleg működő vállalkozása van kint, de szerintem nem több, mint 1-2%-a az összesnek. A többi 98% adócsaló a törvény betűje szerint, és kész. A 183 napos hülyeséget is nehéz bizonyítani, ezzel élnek vissza. Én a következőt tenném: aki az általa beadott SZJA bevallás szerint Magyarországon főállású munkahellyel rendelkezik, vagy itthon van olyan vállalkozása, melyből jövedelme volt, azzal simán megfizettetném a regadót (+büntetés, +kamat, stb.). Ha itthon dolgozik, akkor nyilván életvitelszerűen nem él mondjuk Luxemburgban. A VPOP azért szív, mert ezek mind külföldi céges autók, a jogi fellépés nehézkes.
Az hogy a politikus is lop, csal, hazudik, elég nagy baj, de sajnos a törvény megszegésére senkit nem jogosít fel.
Azok az emberek pedig, akik itt a fórumban is fröcsögnek és nem éppen "minőségi" hozzászólásokat gyártanak, számomra abba a kategóriába tartoznak, akik pénzért a saját szarukat megennék, vagy holnaptól melegnek vallanák magukat, ha a homoszexuálisok "hátrányos helyzetük" miatt mondjuk havi 20 ezer forint állami juttatást kapnának. Én nem ilyen vagyok.

atomgape 2008.08.22. 16:35:18

Én aszondom, hogy ezzel a szlovák rendszámmal már megint a gazdag pöcsök járnak jól. Normál halandó nem fog magánszemélyként szlovák rendszám után kajtatni, gazdag vállalkozókámnak meg megvan a Cayenne és nyert 11 milliót. Annyit nyer a bolton, amennyi nekem négy éves fizetésem... :-( Én nem szeretnék Cayenne-t, csak egy Focust, de azt jóárasítva, hogy ne kelljen regadóval mesterségesen magasan tartott árat fizessek érte basszameg... :-(

atomgape 2008.08.22. 16:38:13

Reaper Man: Én pont ismerek olyan embert nem egyet, aki M.o.-n dolgozik, de ettől simán szlovák állampolgár és ott is él, ott van a családja stb. Az SZJA ilyen értelmű ellenőrzésével velük b_sznál ki.

morphine · http://designpumpa.blog.hu/ 2008.08.22. 16:59:11

Na, hogy a témához is hozzászóljak:

Nagyon úgy tűnik, hogy sokakat félrevezetett a politika, vagy a tájékozatlanság az EU adta lehetőségek és kötelességek ügyében. Az pl. nem igaz, hogy akárhová mehetsz orvoshoz. Sürgősségileg mindenhol ellátnak, ha van EU TB kártyád, de egy tervezett orvosi beavatkozáshoz (pl. fogorvos, szemész, szülés a 38 hét után!!!) csak ott kaphatsz TB hozzájárulást, ahol adózol. És ugyanígy: akadálytalanul viheted egyik országból a másikba a kocsidat, de azt a szabály nem törölték el, hogy ahol életvitel szerűen élsz, ott honosítanod kell az autódat. Éppen ezért kötött bele az eu a regadóba, mert akadályozta a szabad áramlást azzal, hogy elkedvetlenítette az embereket a honosítástól. De ettől még kötelező honosítani, ha itthon használod.

Amiért a VPOP eljárása gáz, az az, hogy rárepült kifejezetten a szlovák rendszámokra. Nem tudni, ezt mért tették, de ha elolvassátok, az Ombudszmannak is ezzel van baja, azt egy szóval sem állítja, hogy életvitel-szerűleg itthon használni egy autót bármilyen külföldi rendszámmal törvényes lenne.

Nem az a kérdés, hogy adócsalás-e, avagy adóelkerülés. Van egy jogszabály, amit az EU megtartott, olyannyira, hogy a többi országban is érvényes, miszerint ahol élsz ott kell az autódat honosítani. Ennyi a sztori. Ezért vannak a diplomáciai rendszámok is: aki egy adott országban nagykövet, az ott él életvitelszerűleg, tehát köteles honosítani.

Innentől lehet tenni a distinkciókat: ki az, aki tényleg kivitte a cégét külföldre, és csak üzletel magyarországon, és ki az, aki szimplán falból csinálja. Csak ugye ehhez már APEH széleslátás kéne, akinkek viszont nincs nyomozati jogkörük, tehát megkérték a haverokat a VPOP-nál, akik meg olyan adatokat próbálnk gyüjteni, az életvitel-szerűség bizonyításához ugye, amihez nm sok közük van. Kétség kívül gáz amit csinálnak, de ez nem változtat a tényen, hogy aki itt él, itt dolgozik, az törvényt szeg, ha külföldi rendszámú autót használ. És mondom mégegyszer: nem a regadó törvényét, hanem egy másik, attól független, régi, és más országokban is létező törvényt.

Reaper Man 2008.08.22. 17:14:54

morphine, derűs dolog itt értelmes hozzászólást is olvasni!

Llac 2008.08.22. 19:49:48

SsPL71 2008.08.22. 14:41:46

nem érted!
Ha m-on kell vinni dokihoz, akkor a két EU tagállam elrendezi egymás között

Llac 2008.08.22. 19:57:40

Reaper Man 2008.08.22. 15:28:58
ok, igazad van, de akkor mi a megoldás?

én azt mondom, hogy ha normális viszonyokat teremtenének akkor nem lenne kérdés nemhogy az SK rendszám, de a cégek is maradnának itthon.

A kultúráis környezeten is kellene vűáltoztatni
pld Fo.ban el nem tudják képzelni a szála nélküli adás-vételt
és igazuk van
De itt az a baj, h az emberek úgy érzik, hogy felesleges jogkövetőnek lenniük, mert a péda azt mutatja, h...

és sok cég bizony kényszerűségből váltott északra.

mo = kiszámíthatatlan gazdasági környezet, káosz és értelemtlenségek tömkelege, lényeg a bőr lehúzása...

sk (jelenleg) = kiszámíthatóság, jövőkép a váll számára, és nem akarnak lehúzni, mert tudják, h a vállalkozásra lehet jó gazd.polát építeni, tartós növekedés érekében.

bocs, ha OFF

Llac 2008.08.22. 20:00:05

morphin

"Az pl. nem igaz, hogy akárhová mehetsz orvoshoz. Sürgősségileg mindenhol ellátnak, ha van EU TB kártyád, de egy tervezett orvosi beavatkozáshoz (pl. fogorvos, szemész, szülés a 38 hét után!!!) csak ott kaphatsz TB hozzájárulást, ahol adózol."

érdemes elolvasni az OEP állásfoglalását erről, akkor tisztábban fogsz látni! :-)

GGerg 2008.08.22. 20:57:30

Hogy lehet EU TB-kártyához jutni?

qualitaet 2008.08.22. 22:10:07

"


morphine

A VPOP nem kormányszerv pedig erre volt válasz, ha már:

"A Tisztelt Ombudsman Úr nem tudom mióta tölti be jelenlegi posztját, de pályafutása során megszokhatta volna, hogy a jelenlegi kormányzat rendre semmibe veszi mind a jogállamiságot, mind pedig az Ön és elődei állásfoglalásait."

De ettöl függetlenül rendkivül csacska a válasz, hisz az ostoba rendeleteket a kormány ill. a minisztérium hozza.
Tehát a kormányzat.

"De tudod mit, szerintem a politizálást hagyjuk itt, ez egy autós oldal. Nem hiszem, hogy te emlékszel olyan időkre, amikor egyszerű és olcsó volt autót behozni, illetve amikor nem voltak szivatva autó ügyben a népek itten, és a Totalcar/Belsőség témája szempontjából csak ez érdekes"

Hogy a fenébe hagynánk a politikát, amikor a politikusok által hozott döntésekről szól a poszt?!
Szerinted a regadó a kismama oldalra való?
Rosszul,hiszed de nagyon.

2000 Január elsejétől ésszerű változatásokat vezettek be, amely a kis és nagypénzű polgárokat egyaránt segítette a magánforgalomban történő gépjárműbehozatalban:

EURO 2 -es motor, 10% nál nem lehet nagyobb sérülése, max. 20% eltérés a zszámlán a katalógusértékhez képest.

Ezrével hozták az autókat magánforgalomban, az addigi roncsok helyett ,a szegényebbek is környezetkímélőbb, olcsó kocsikba ülhettek át.
( Talán a rengeteg H-s I-s autóra emlékszel)
A nagyobb, drágább autókat is inkább magánforgalomban hozták, kihagyva a szürkeimporteur cégeket, növelve az állami bevételt.

2002 végén természetesen ezen is nehezítettek.

Ja valaki feltételezte, hogy politikai színezettel írok.
Baromság. Semmilyen ideológiai vagy politikai állásfoglalást nem tettem.
Pusztán a tényeket vettem számba, ill.soroltam.
Nem az én hibám, hogy ezeket melyik politikai oldallal kell társítani.

"3. Külföldön miért nem tartják számon a motorszámot?"

Pontosan azért amiért Magyarországon sem 2004 óta.
Felesleges.

"Külföldön miért lehet nyilvántartást vezetni a szervízkori km állásról?"

Amiért itthon is, jó pár esztendeje.
Nyomon követehető a jármű elő élete.

"Jó, de akkor a gyereked is vidd szlovák orvoshoz."

Az egészségügy katasztrófális helyzete és a közelgő államcsőd tükrében ez nem is olyan távoli :)

"Azok az emberek pedig, akik itt a fórumban is fröcsögnek és nem éppen "minőségi" hozzászólásokat gyártanak, számomra abba a kategóriába tartoznak, akik pénzért a saját szarukat megennék, vagy holnaptól melegnek vallanák magukat, ha a homoszexuálisok "hátrányos helyzetük" miatt mondjuk havi 20 ezer forint állami juttatást kapnának. Én nem ilyen vagyok."

Aha. Ezért csípi a szemed mások jóléte, miközben kínodban a zsebében kotorászol.
Arról nem beszélve, hogy olyat sorolsz a fenti kategóriába, aki legutóbb több mint 2 millió regadót fizetett a feneketlen állami zsebbe,na meg a többi millót az elmúlt két évtizedben a vámhivatalnak.
Ahellyett hogy azt feszegetnéd mi vagy ki idézte ezt elő, no meg hogy ki indítványozta:

"TESSÉK! ITT LEHET BENNÜNKET HAGYNI!
EL LEHET MENNI SZLOVÁKIÁBA!"

Hát elmentek...

Reaper Man 2008.08.22. 23:51:09

Llac, mi a megoldás?? Ebben a putri országban nagyon nehéz lesz megoldást találni bármire is. A regadóra egységes EU-s szabályozás lehetne a megoldás, vagy olyan helyzet megteremtése, amelyben nem éri meg trükközni.
Én mondjuk inkább levágnám a saját kezemet, mint hogy egy ennél is putribb helyre (pl. Szlovákiába) menjek dolgozni.
Szerencsére ez fel sem merül, mivel a szaktudásomat a világ fejlettebb és kultúráltabb részein is el tudnám adni, sokkal-sokkal többért, mint egy szutykos Szlovákiában. Hogy miért vagyok mégis itt? Mert itt is megvan mindenem, amire szükségem lehet.
Ha már politika: itt népsport a politikusokat szidni, én is rühellem őket, DE: egy országnak olyan politikusai vannak, amilyeneket megérdemel. Itt a fő baj nem velük, hanem a suttyó parasztok fejében van. A politikus mindig olyan, amilyen embereket képvisel (sajnos). Sírunk, hogy Szlovákia megelőz, jobb a gazdasági környezet, alacsony az infláció, közeleg az euro, stb. Viszont jóval keményebb a fiskális szigor, és sokkal brutálisabb a szociális kiadások megnyirbálása. Amíg nálunk mindenki csak kivenni akar a közösből, állambácsit fejni és meglopni ahol csak lehet, és a politikusok saját túlélésük érdekében ehhez csak asszisztálnak, addig sajnos nálunk nem csak a regadó lesz kib...ott magas, hanem az összes többi is.

Reaper Man 2008.08.22. 23:58:17

Ja, és bocs, ha OFF voltam.

morphine · http://designpumpa.blog.hu/ 2008.08.22. 23:59:41

Llac 2008.08.22. 20:00:05

Mire gondolsz..? Mármint mit tudok rosszul? Mert a szülős dologban biztos vagyok, az személyes tapasztalás :-D

ko 2008.08.23. 00:30:32

Sajnos nem minden hozzászólóval értek 1t.

1. Ha lenne rá keret, akkor biztos, hogy szlovákiába bérelnék valami zugot és szlovák rendszámos új autóval járnék.
2. A jelenlegi bruttó fizetésemmel meg is tehetném, ha nem itthon adóznék. Lehet, hogy ezt is inkább ott kellene tennem.
3. Ha (most lehet, hogy sok patriótát megsértek) van olyan gyengeelméjű, aki megtehetné, hogy külföldön adózzon és külföldi autóval járjon, de nem teszi meg, az fizesse a magyar nagy terheket.

Sajnos azzal, hogy a magyar legális maffiát fenntartjuk, nem a nagy Magyar elődöknek tisztelgünk és nem Magyarságunkat mutatjuk, hanem a birka, mindenbe beletörődő, még holtában is dolgozó mentalitásunkat. Ez az ami a mai magyaremberre jellemző.

A másik ami jellemző, ha valaki megpróbál jobban élni, akár több munkával, akár más országban legálisan megvásárolható autóval, vagy adózással, akkor a butább, ezt elfogadni nem képes (hiszen ne éljen jobban a másik mint én) feljelenti és megpróbálja visszahúzni a sárba.

Magyarország Őseinek szellemisége már tova robogott. Kapjon mindenki a fejéhez, hogy itt már nem Szent István által alapított államot tisztelünk, hanem a legális maffiát támogatjuk.

Miért is van az, hogy a magyarok szlovákiába mennek ezzel? Miért nem teremtünk olyan körülményeket, hogy a Szlováko, az Osztrákok és egyebek jöjjenek ide mindenféle adóikkal. A válasz egyszerű:
__A Magyar politikai elit nem mer adót és terheket csökkenteni, hiszen nem bíz a magyar polgárságban. Azt hiszi, hogy továbbra is menne a feketézés és a csalás, hiszen Ők mint maffia ezt csinálja, csinálná.__

Szóval ébredjünk fel és lássuk, hogy nem egy országban élünk, hanem egy boltban lakunk, ahova havonta bejönnek a védelmi pénzért. Nagyon szomorú vagyok, hogy ez megy az Országban. Azt hiszem, hogy nem megszenvedtük, hanem folyamatosan szenvedjük a multat és a jövendőt. Saját marhaságunk és birkaságunk áldozatai vagyunk. Senki nem hibáztathatja a másikat azért, mert megpróbál jobban élni. Ő tesz valamit saját magáért.

Üdv
Ko

ko 2008.08.23. 00:37:27

Reaper Man, engedj meg egy-két észrevételt az ennél is putrib országról.

Szlovákiában egységesen 19% az SZJA, emelett az áfa is sokkal kisseb azt hiszem 15%, valamint mint látod egyéb terhek is jóval kissebbek. Azonban az az ország a kommunista rezsimek felbomlása után, valamin a csehországról való leszakadás után, sokkal nagyobb bajban volt, mint Mi. Nem volt se gazdasága, se turizmusa, semmi. Ma előbb vezeti be az eurót mint mi és jóval kissebb az adósága mint nekünk, valamint jobban élnek az emberek mint itt. Ja van egy két csúnya helyük, de mikor jártál utoljára Pozsonyban (én sűrűn járok). Az útjaik sokkal jobbak mint a miénk. Nézd meg Budapest sötétebb kerületeit, vagy a keleti országrészt. Van olyan falu, ahol nem mernél megállni. Én bejártam már európát, nem Szlovákia a kedvencem, de eljutottunk odáig, hogy tanulhatnánk tőlük. Nem tetszik sok minden ahogy a nemzetiségeket kezelik, de Magyarországon, a maffiaállam mindekinek nyal, csak a magyarokat bünteti. Na ez nekem nem kell.

TDR 2008.08.23. 10:24:54

Üdv.Az irigykedőket(mert azok..)kérdem,nektek mihasznotok lesz/van abbol ha büntetik/szankcionálnak???

qualitaet 2008.08.23. 15:10:19

ko

A nyalás szintén nem az én szakterületem, de ehhez a hozzászóláshoz GRATULÁLOK!

Reaper Man

Te meg egy igazi farizeus vagy ,aki az esetleges sikertelenségei okát ( szintén tipikus társadalmi jelenség még értelmesebb rétegekben is )a más polgárok sikerében vagy vagyoni helyzetében keresi, ezért azok jólétének minden formája rendkívül irritálja.
HA nem így lenne magasról lebasznád más (nem politikus)ember vagyonát és élveznéd az életet...

qualitaet 2008.08.23. 15:16:42

"Ha (most lehet, hogy sok patriótát megsértek) van olyan gyengeelméjű, aki megtehetné, hogy külföldön adózzon és külföldi autóval járjon, de nem teszi meg, az fizesse a magyar nagy terheket."

Azért ott is van hátulütő. Én szúrhatnám RO vagy D táblával,de azt szeretem ha a mackóban figyel a törzskönyv, és bármikor konvertálhatom ,ha olyan lehetőség adódik ill. megunom.
Külföldi tábla esetén azért ez több mint macerás.

Szumi 2008.08.23. 16:46:57

Üdvözlet mindenkinek! Bocs, ha már lefutott a kérdésem, de nagyon sokat kellene végigolvasni....
Segítsetek már egy kicsit nekem:

1.Van egy szlovák cégem -nem kamu, kiemelt adózó vagyok Szlovákiában.
2.Lenne egy cégautó is - ugyan milyen rendszáma legyen egy szlovák cég szlovák autójának?
3.Mivel én, mint magyar állapolgár, vagyok a cég tulajdonosa és igazgatója, vajon milyen kötöttségekkel vezethetem a cégem autóját?
4. A cégem évi 365 napot tartózkodik szlovákiában, sőt idén még egy kicsit többet is.
5. A szlovákiai telephelyem kereken 100 km-re van a lakásomtól, bizony autóval járok oida-vissza, adott esetben a szlovák rendszámúval.
6. Ezek után milyen törvénytelenségben leledzek?

ko 2008.08.23. 19:21:24

Szumi

Semmilyen törvénytelenségben nem leledzel. Az autót teljesen jogosan vezeted. Legyen Szlovák, Magyar és Angol nyelvű meghatalmazásod és semmi probléma nem lehet. Ha valami vád ér, akkor pereld be őket és növeld a bevételedet.

Üdv
Ko

ko 2008.08.25. 00:46:03

Üdv Qualitaet

Azért ha lenne egy SK-s autóm és esetleg meg unom, akkor valószínűleg megint az SK-ba mennék egy másik autót választani, amibe esetlegesen ezt beleszámmítattnám (biztos némi alkudozás után). Szerintem így is kevesebb a bukta, mintha MO-n vásárolsz egyet, itt tartod fenn és it cseréled le.

Sajnos nemek MO-i az autóm és nem az első. A legjobb, hogy a beszámításnál MO-n 2x akarnak rajtad fogni.

Üdv
Ko

maszületett 2008.08.25. 15:57:05

"A másik ami jellemző, ha valaki megpróbál jobban élni, akár több munkával, akár más országban legálisan megvásárolható autóval, vagy adózással, akkor a butább, ezt elfogadni nem képes (hiszen ne éljen jobban a másik mint én) feljelenti és megpróbálja visszahúzni a sárba."

ko!!!! A legális dolgokat nem üldözi a VPOP, sem az APEH, sem senki más!

Ők az illegális dolgokat "üldözik", én és a hozzám hasonlók is, a mutyizókat nem dicsőítjük.

Szívesen vitáznék ezekben akérdésekben, de sajnos elolvasva a kommenteket, olyan még nem írt aki vitapartner lehetne.

üdv mindenkinek.

u.i. Azokkal kezdeném a szivatást, akik a nagymagyarország matrica + sk rendszám kombót alkalmazzák pl, egy fekete limuzinon. Nem azért mer irígy vagyok, (én hófehér autóval járok), hanem azért, mert az ilyen csak műszaki vizsgára, 4 évente lépi át a határt az tuti, miután lekaparta a sormintákat a csomitartóról.

Először én is azt hittem, milyen bátor magyarajkú szlovák állampolgárok vannak, erre tessék. Én is többet járok szlovákiába, mint ők...

qualitaet 2008.08.25. 21:39:33

"Azért ha lenne egy SK-s autóm és esetleg meg unom, akkor valószínűleg megint az SK-ba mennék egy másik autót választani, amibe esetlegesen ezt beleszámmítattnám (biztos némi alkudozás után). Szerintem így is kevesebb a bukta, mintha MO-n vásárolsz egyet, itt tartod fenn és it cseréled le."

Üdv néked is!

No, nem egészen, mert autót én általában D-ben veszek, egy-két esztendősen, és gyakran megesik, hogy ingatlanba vagy egyéb értékbe számíttattam.

"A legjobb, hogy a beszámításnál MO-n 2x akarnak rajtad fogni."

Sajna már D-ben is. Recesszió van ott is, meg sok éhes száj :)
D-táblás barátaim alig tudták beszámíttatni a makulátlan autót, + totál hülyének néznek a kereskedők a különbözet tekintetében. Mintha idehaza lennél.

"A legális dolgokat nem üldözi a VPOP, sem az APEH, sem senki más!"

Egészen pontosan szinte csak a legálisat üldözi,de azt teljes kapacitással. Ezért is képtelen a becsületes, kevésbé dörzsölt vállalkozók nagy része egyről a kettőre jutni.Ezen még nem töprengtél?

ko2 2008.09.02. 23:18:54

sajna a ko-s nikkem nem működik.

Kedves maszületett!!! "A legális dolgokat nem üldözi a VPOP, sem az APEH, sem senki más!"
Érdekes, hogy a kedves magyar államból mindenki a helyén csücsül és senkit nem üldöz senki.

Érdekes módon folyamatosan haljuk, hogy ezt+azt sikkasztottak el, de senkit nem ültetett le az APEH vagy a VPOP.

Amennyiben Te is ehez a táborhoz tartozol (mint írod), akkor tényleg nem fogsz vitapartnert találni, hiszen ezekre az aljasságokra amit ma a VPOP, illetve a maffia állam csinál, rendes ember nem hajlandó.

No de, térjünk vissza a jelzett problémához. Úgy gondolom, hogy azért mert vannak a Magyar Államot megrövidítő állampolgárok (bár inkább Magyar Állampolgárt megrövidítő Állam van), nem lehet általánosítani. Amennyiben elérhetném azt a színvonalat, amely elegendő volna a vitapartnerednek lenni, akkor esetleg eszedbe juthatna az, hogy miért mennek Szlovákiába ezek az emberek. Miért oda fizetnek? Miért nem tudná a magyar állam ugyan ezt a környezetet megteremteni.

A válasz rém egyszerű. Mert az aki lop, csal, hazudik, már nem bízik senkiben sem.

Tudod vita ott tud kialakulni, ahol a tényeket ütköztetik, nem pedig ahol hit vita van, vagy patriotizmus.

Mint írod (és szerintem ez sok mindent elárul):"Azokkal kezdeném a szivatást" a leg jellemzőbb az agész történetre, a VPOP-ra az APEH-ra és a Maffia Államra.

Mint hozzád nem méltó vitapartner jegyezném meg, hogy pontosan erről van szó: A VPOP, a Magyar Állam, APEH és ezek szerint te is (és még néhányan) SZIVATJÁT a népet és nem pedig segítik őket.

Én nem azért mentem el szavazni, hogy megválasszam azt aki szivathat, hanem azért, hogy az én érdekeimet legjobban (vagy legalábbis azt hittem legjobban) képviselő csoportot segítsem.

TE is ÖNÖS érdekből tevékenykedsz.

Mindannyian örülünk a fehér autódnak, nekem nem kedvencem a fehér autó, hiszen folyamatosan bemocskolódik ebben az országban.

Üdv
Ko

Tamás 1 2009.05.26. 11:25:53

Üdv Mindenkinek,

Mostantól még többen fognak Szlovákiában új autókat forgalomba helyezni, mivel az áfában is jelentős eltérés lesz 19% SK-ban, 25% Magyarországon. Ez kb. 200.000 - 300.000Ft különbség és hol van még a regadó...

Én is SK-ban regisztráltattam a magánautómat a lent említett cégnél. Csak ajánlani tudom őket, minden nagyon simán és jól intéztek el.

----------
WWW.EUROSLOVAKIA.EU - Szlovákrendszám magyar magánszemélyeknek és cégeknek a leggyorsabban és a legolcsóbban !!!
süti beállítások módosítása